Etický Kodex

Lioni se vstupem do klubu zavazují k dodržování následujícího etického kodexu:
  • Svou víru v důstojnost svého povolání PROKAZOVAT činorodou snahou, abych zasloužil uznání za to, co jsem vykonal.
  • HLEDAT úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco, co mi právem náleží, avšak neusilovat o žádný užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi nenáleží.
  • MÍT NA MYSLI, že pro vybudování vlastní existence není nutné zničit existenci někoho druhého, být loajální k ostatním a pravdivý sám k sobě.
  • PŘI VZNIKU pochyb o čistotě a spravedlivosti svého postoje či jednání vůči svým bližním, hledat důvod pochyb především u sebe.
  • V přátelství VIDĚT cíl a ne účel světící prostředek. Chápat, že právě přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává, službu však přijímá v tom duchu, v jakém byla prokázána.
  • Být si VŽDY VĚDOM svých povinností občana vůči svému národu, své zemi a své obci. Jim svým postojem, slovem i skutky projevovat neotřesitelnou věrnost a velkoryse jim věnovat své schopnosti a možnosti.
  • Svým bližním POMÁHAT, nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním.
  • BÝT OBEZŘETNÝ s kritikou a ŠTĚDRÝ s chválou.
  • BUDOVAT, NE NIČIT.